top of page

פיתוח ארבע מיומנויות השפה באמצעות ספרי ילדים


בכתבה הקודמת הצגתי דרכים לפיתוח מודעות שמיעתית אצל התינוק לשפה הדבורה בשלב בו התינוק לא קלט את חוקי השפה.

בשלב זה מומלץ להקריא לילד ספר עם מילה או שניים המתארת את התמונה.

אופן הקראת הספר:

הושיבו את הילד על הברכיים כך שיוכל לראות את התמונות והמשפטים מטווח קצר ואמרו: בא נראה מה , הספר רוצה לספר לנו

בקשו מהילד לחזור על המשפט.

הניחו את האצבע מתחת לכל מילה וקראו את המשפט שוב,

בקשו מהילד לעקב אחר האצבע.

קראו את המשפט שוב ומחאו כף עם כל מילה.

בקשו מהילד לחזור על המשפט “הילד בועט בכדור” ומחאו כף עם כל מילה.

נהלו שיחה פשוטה עם הילד בהקשר התמונה. השתמשו במילות השאלה: מי , מה, איפה ,איזה. לדוגמא: איפה הכדור? איזה צבע יש לכדור. איפה הילד? מה הילד עושה?

תנו לילד זמן לעבד את המידע החדש ולענות לשאלתכם. אם הילד לא עונה , שאלו והשיבו.

בפעילות מסוג זה המתנהלת בדרך טבעית, אתם מפתחים את מודעות הילד לחוקי השפה, למילים הכתובות ולמשפט התחבירי.

השיחה בהקשר התמונה תהיה ברמה מורכבת יותר מהספר הקודם.

השלב הרביעי בהתפתחות השפה הוא השלב בו הילד מתקשר איתנו בבהירות. בשלב זה הילד קלט את חוקי השפה ומבנה המשפט התחבירי אך לא במאה אחוז.

בשלב זה מומלץ להקריא לילד ספרי ילדים עם תמונות בנושאים שונים. ספרים אלה יעשירו את שפתו של הילד ויפתחו בו את כושר החשיבה וההבעה.

אופן הקראת הספר:

הילד יכול לשבת לצידכם, אך עליו לראות את התמונות והמשפטים מטווח קצר. אמרו: “בא נראה מה הספר רוצה לספר לנו”

הראו לילד את כריכת הספר ושאלו: “האם אתה יכול לנחש מה הספר יספר לנו”?

אם הילד לא מבין את שאלתכם שאלו את השאלה בדרך אחרת.

לדוגמא: ”מה אתה רואה בכריכת הספר?” לאחר מכן שאלו שוב: האם אתה יכול לנחש מה יספר לנו הספר?

הפנו את תשומת לב הילד לסימני הפיסוק לפני שאתם מתחילים להקריא את הסיפור והסבירו לילד למה יש סימני פיסוק.

קראו את הפיסקה מספר פעמים כשבכל פעם התמקדו באחד מסימני הפיסוק המופיעים בפיסקה.

לדוגמא: בקשו מהילד שימחא כף כשהוא רואה נקודה

נהלו שיחה עם הילד בהקשר הסיפור.

פעילות מסוג זה המתנהלת בדרך טבעית ומהנה, תעשיר את שפתו של הילד ותפתח את מודעותו לחוקי השפה והמשפט התחבירי. הילד יהיה מעורב בתהליך הקריאה תוך כדי צפיה במילה הכתובה וסימני הפיסוק. השיחה תהיה משמעותית לילד וברמה מורכבת יותר מהספרים הקודמים.

מילות השאלה בשלב זה הן: מה, מי, למה, איך, מתי, כמה, איפה, מאין ולאן

קריאת סיפרי ילדים בדרך זו לא רק שתתרום לילד בנקודות שהוזכרו לעיל אלא גם תפתח בילד מיומנויות שיכינו אותו לקראת בית הספר.

לאחר מעקב אחר התפתחות השפה אצל התינוק הבחנתי בארבעה שלבים עיקריים להתפתחות השפה הראשונה.

התובנות שנולדו בעקבות הצפיה בתינוק הביאו לפיתוח שיטת ההקבצה® להקניית העברית כשפה שניה. שיטת ההקבצה® מפתחת את מודעות התלמיד לארבעת מיומנויות השפה באמצעות שירים מקוריים.

כאשר התלמיד משנן את השיר הוא צופה בכל מילה כתובה ומבחין בהברות שבמילה המודגשות בצבע אחר.

לאחר שהשיר מובן ומשמעותי לתלמיד הוא משוחח על השיר וכותב אותו בכתב יד.

לסיום התלמיד עונה בכתב יד על שאלות בהקשר השיר.


Recent Posts
Archive
bottom of page